Phòng chống thảm họa

Thảm họa tự nhiên và thảm họa do con người gây ra rất phổ biến trên phạm vi toàn thế giới và gây ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế, xã hội và sức khỏe của những cộng đồng, quốc gia bị ảnh hưởng. Việt Nam là một trong những nước chịu nhiều thiên tai thảm họa, đặc biệt là bão lụt. Bão lụt hàng năm đã làm hàng trăm người chết, thiệt hại kinh tế hàng ngàn tỉ đồng, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước. Thảm họa thiên tai cũng làm ảnh hưởng lớn tới cơ sở vật chất của ngành y tế và ảnh hưởng đến sức khỏe của con người (tử vong, chấn thương, mắc bệnh, ảnh hưởng về mặt tâm lí). Trong khi ngành học thảm họa trên thế giới rất phát triển, đã nhiều nước thành lập các viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo về quản lí thảm họa thì tại Việt Nam, ngành học này chưa phát triển. Trường ĐH YTCC là trường ĐH đầu tiên của Việt Nam thành lập bộ môn Phòng chống thảm họa nhằm mục đích xây dựng chương trình và tổ chức giảng dạy cho sinh viên và cán bộ ngành y tế những kiến thức cơ bản về quản lí thảm họa nhằm nâng cao năng lực quản lí thảm họa của cán bộ y tế, góp phần giảm thiểu tác hại do thảm họa gây ra, bảo vệ sức khỏe của cộng đồng bị ảnh hưởng của thảm họa và của nhân dân nói chung.

Thảm họa tự nhiên và thảm họa do con người gây ra rất phổ biến trên phạm vi toàn thế giới và gây ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế, xã hội và sức khỏe của những cộng đồng, quốc gia bị ảnh hưởng. Việt Nam là một trong những nước chịu nhiều thiên tai thảm họa, đặc biệt là bão lụt. Bão lụt hàng năm đã làm hàng trăm người chết, thiệt hại kinh tế hàng ngàn tỉ đồng, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước. Thảm họa thiên tai cũng làm ảnh hưởng lớn tới cơ sở vật chất của ngành y tế và ảnh hưởng đến sức khỏe của con người (tử vong, chấn thương, mắc bệnh, ảnh hưởng về mặt tâm lí). Trong khi ngành học thảm họa trên thế giới rất phát triển, đã nhiều nước thành lập các viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo về quản lí thảm họa thì tại Việt Nam, ngành học này chưa phát triển. Trường ĐH YTCC là trường ĐH đầu tiên của Việt Nam thành lập bộ môn Phòng chống thảm họa nhằm mục đích xây dựng chương trình và tổ chức giảng dạy cho sinh viên và cán bộ ngành y tế những kiến thức cơ bản về quản lí thảm họa nhằm nâng cao năng lực quản lí thảm họa của cán bộ y tế, góp phần giảm thiểu tác hại do thảm họa gây ra, bảo vệ sức khỏe của cộng đồng bị ảnh hưởng của thảm họa và của nhân dân nói chung.

Thảm họa tự nhiên và thảm họa do con người gây ra rất phổ biến trên phạm vi toàn thế giới và gây ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế, xã hội và sức khỏe của những cộng đồng, quốc gia bị ảnh hưởng. Việt Nam là một trong những nước chịu nhiều thiên tai thảm họa, đặc biệt là bão lụt. Bão lụt hàng năm đã làm hàng trăm người chết, thiệt hại kinh tế hàng ngàn tỉ đồng, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước. Thảm họa thiên tai cũng làm ảnh hưởng lớn tới cơ sở vật chất của ngành y tế và ảnh hưởng đến sức khỏe của con người (tử vong, chấn thương, mắc bệnh, ảnh hưởng về mặt tâm lí). Trong khi ngành học thảm họa trên thế giới rất phát triển, đã nhiều nước thành lập các viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo về quản lí thảm họa thì tại Việt Nam, ngành học này chưa phát triển. Trường ĐH YTCC là trường ĐH đầu tiên của Việt Nam thành lập bộ môn Phòng chống thảm họa nhằm mục đích xây dựng chương trình và tổ chức giảng dạy cho sinh viên và cán bộ ngành y tế những kiến thức cơ bản về quản lí thảm họa nhằm nâng cao năng lực quản lí thảm họa của cán bộ y tế, góp phần giảm thiểu tác hại do thảm họa gây ra, bảo vệ sức khỏe của cộng đồng bị ảnh hưởng của thảm họa và của nhân dân nói chung.

Thảm họa tự nhiên và thảm họa do con người gây ra rất phổ biến trên phạm vi toàn thế giới và gây ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế, xã hội và sức khỏe của những cộng đồng, quốc gia bị ảnh hưởng. Việt Nam là một trong những nước chịu nhiều thiên tai thảm họa, đặc biệt là bão lụt. Bão lụt hàng năm đã làm hàng trăm người chết, thiệt hại kinh tế hàng ngàn tỉ đồng, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước. Thảm họa thiên tai cũng làm ảnh hưởng lớn tới cơ sở vật chất của ngành y tế và ảnh hưởng đến sức khỏe của con người (tử vong, chấn thương, mắc bệnh, ảnh hưởng về mặt tâm lí). Trong khi ngành học thảm họa trên thế giới rất phát triển, đã nhiều nước thành lập các viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo về quản lí thảm họa thì tại Việt Nam, ngành học này chưa phát triển. Trường ĐH YTCC là trường ĐH đầu tiên của Việt Nam thành lập bộ môn Phòng chống thảm họa nhằm mục đích xây dựng chương trình và tổ chức giảng dạy cho sinh viên và cán bộ ngành y tế những kiến thức cơ bản về quản lí thảm họa nhằm nâng cao năng lực quản lí thảm họa của cán bộ y tế, góp phần giảm thiểu tác hại do thảm họa gây ra, bảo vệ sức khỏe của cộng đồng bị ảnh hưởng của thảm họa và của nhân dân nói chung.

Thảm họa tự nhiên và thảm họa do con người gây ra rất phổ biến trên phạm vi toàn thế giới và gây ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế, xã hội và sức khỏe của những cộng đồng bị ảnh hưởng. Việt Nam là một trong những nước chịu nhiều thiên tai thảm họa, đặc biệt là bão lụt. Bão lụt hàng năm đã làm thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước. Thảm họa thiên tai cũng làm ảnh hưởng lớn tới cơ sở vật chất của ngành y tế và ảnh hưởng đến sức khỏe của con người (tử vong, chấn thương, mắc bệnh, ảnh hưởng về mặt tâm lí). Trong khi ngành học thảm họa trên thế giới rất phát triển, nhiều nước thành lập các viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo, trung tâm nghiên cứu về quản lí thảm họa thì tại Việt Nam, ngành học này chưa phát triển. Trường ĐH YTCC là trường ĐH đầu tiên của Việt nam thành lập bộ môn Phòng chống thảm họa nhằm mục đích xây dựng chương trình và giảng dạy cho sinh viên và cán bộ ngành y tế những kiến thức cơ bản về quản lí thảm họa nhằm góp phần giảm thiểu tác hại do thảm họa gây ra, bảo vệ sức khỏe của cộng đồng bị ảnh hưởng của thảm họa và của nhân dân nói chung.

“Bệnh viện an toàn” là chủ đề quản lí thảm họa trong tâm được Tổ chức Y tế Thế giới phát động trên phạm vi toàn thế giới từ năm 2008. Môn học này nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản góp phần xây dựng và triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn cho các cơ sở y tế đồng thời tăng cường khả năng đáp ứng của các cơ sở y tế trong tình huống khẩn cấp và thảm họa.

Môn học Quản lí Y tế công cộng trong thảm họa có liên quan với nhiều môn học khác trong chương trình đào tạo thạc sỹ Y tế công cộng như: dịch tễ học, kinh tế y tế, quản lý hệ thống y tế, quản lý bệnh viện, các môn học thuộc khoa học xã hội, sức khỏe môi trường, dân số và phát triển.v.v. thông qua việc vận dụng những kiến thức và kỹ năng cơ bản của những môn học này vào quá trình đánh giá thiệt hại, lập kế hoạch nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của thảm họa đối với sức khỏe cộng đồng và thiệt hại của ngành y tế và đóng góp cho sự phát triển bền vững.